gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

XUNTA DIRECTIVA

A xunta directiva é o órgano con facultades xestoras, executivas e de representación da asociación.Estará formada polos/as representantes dos/as asociados/as elixidos pola asemblea xeral, en función da pertenza destes a cada mesa sectorial.Constará dun máximo de 29 membros. En todo caso, polo menos, as asociacións de mulleres, as asociacións de mozos/as, as organizacións profesionais agrarias e as cooperativas agrarias que formen parte da asociación. O número de representantes do sector privado sempre debe ser superior ao número de representantes do sector público.

COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA:
A xunta directiva contará con representantes de cada unha das mesas sectoriais, en un número nunca inferior ao abaixo indicado.

 • Mesa da Industria e comercio, 2 representantes
 • Mesa Veciñal, 2 representantes
 • Mesa de Benestar e integración social, 1 representante
 • Mesa de Montes e forestal, 2 representantes
 • Mesa do Deporte, 1 representante
 • Mesa de Cultura, 1 representante
 • Mesa da Muller e igualdade de oportunidades, 2 representantes
 • Mesa de Sindicatos, 1 representante
 • Mesa Agro - gandeira, 2 representantes
 • Mesa de Xuventude, 1 representante
 • Mesa de Medio ambiente, 1 representante
 • Mesa de Turismo e hostalaría, 1 representante
 • Mesa de Patrimonio, 1 representante
 • Mesa Institucional, 5 representantes
 • Mesa de Música, 1 representante

Os órganos unipersoais son, como mínimo, o/a presidente/a, o/a vicepresidente/a, o/a secretario/a, tesoureiro/a, que serán elixidos pola xunta directiva de entre os seus membros.

Membros da Xunta Directiva

Presidente: D. Luís López Diéguez

Secretaria: Dna. Carmen Lareo Morao

Tesoureiro: D. Manuel Blanco Villar

Vogais:
1ºDna. Angeles Baldonedo Taboada
2ºDna. Julia Carballal Meijome
D. Ramiro Varela Peón
D. Jesús Otero Varela
D. Manuel Cuiña Fernández
Dna. Celia Alonso Caramés
D. Francisco Blanco Tarrio
D. Manuel Núñez Espiño
Dna. María Jesús García Diéguez
Dna. Patricia Martínez Rodríguez
D. Avelino López Espiñeira
D. José Luis Factor Rodríguez
Dna. María Crespo Varela
D. Emerio Souto López
D. David Sueiro Quinteiro
D. Antonio de Maria Angulo
D. Bernardo Varela Otero
Dna. Divina Esther Iglesias Ferreiro
D. Fernando Rodríguez Taboada
Dna. Cecilia Doporto Regueira
D. Celso Taboada Lorenzo