gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

V.E.R.N.E.

verne

http://verne-project.blogspot.com/

Vocational Education for European Routes Networks
EU-programme/programa europeo: LLP, Asociación Leonardo da Vinci
Coordination/coordinador: Academy of Humanities and Economics Lodzi. Polonia.
Duración: Agosto de 2011-Xullo de 2013

Antecedentes e obxectivos:

O socios deste proxecto, procedentes de 6 países europeos, teñen como obxectivo desenvolver e presentar unha iniciativa de educación especializada e formación no marco da “Red de Rutas Europeas”, unha rede de itinerarios culturais e históricos que cruzan todas as rexións de Europa.A atención céntrase na produción e a industria de servizos dos países socios e nas estratexias de cómo mellorar as habilidades e o coñecemento insuficiente dos actores involucrados. V.E.R.N.E. promove a creación de novos postos de traballo (emprego e traballo por conta propia) e soporta as redes de aprendizaxe e o intercambio ( por exemplo, entre os alumnos maiores e mozos) co fin de aumentar a conciencia cultural e o crecemento económico nas rexións desfavorecidas.

Actividades e resultados

O traballo da asociación de desenvolvemento basease na análise e identificación de mellorar as competencias específicas e as necesidades de cualificación dos seus respectivos sectores ( por exemplo, habilidades de servizo, as artes e habilidades manuais).A implantación exitosa co apoio dos axentes interesados, tales como axencias de desenvolvemento, asociacións profesionais, institucións profesionais e educativas, así como organismos públicos locais e rexionais.O resultado final de V.E.R.N.E. será un modelo de formación profesional e outro tipo de formación especializada.

SOCIOS DO PROXECTO/PARTNERSHIP OF THIS PROJECT
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Lodzi. POLONIA
Asociación de Desenvolvemento Rural Terras do Deza. ESPAÑA
Universidad Tomase Bati ve Zline. REPÚBLICA CHECA
Best Institut für Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH. AUSTRIA
European Institute of Cultural Routes. LUXEMBURGO
Technical School of Heraklion Chamber. Creta. GRECIA

V.E.R.NE.Vocational Education for European Routes Networks
EU-programme:LLP, Asociación Leonardo da Vinci
Coordination:Academy of Humanities and Economics Lozd
Duration:August 2011 – July 2013
Background and objectives

The partnership of this project, coming from 6 European countries, aims to develop and present a specialized education and training initiative within the “European Routes Network”, a web of cultural and historical itineraries intersecting all regions of Europe. The main focus is on the production and service industry of partner countries and on strategies of how to improve inadequate skills and knowledge of actors involved. V.E.R.NE. promotes the creation of new job opportunities (employment and self-employment) and supports learning and exchange networks (e.g. between older and young learners) in order to increase cultural awareness and economic growth within disadvantaged regions.

Activities and outcomes

The partnership’s development work is based upon analysis and identification of specific skills upgrade and qualification needs for respective sectors (e.g. service skills, arts and craft skills).Successful implementation is supported by involving stakeholders, such as development agencies, trade associations, vocational and educational institutions as well as local and regional public bodies.The final outcome of V.E.R.NE. will be a vocational education and training model including specialized VET courses provided to various clients in each partner country.