gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

ESTATUTOS

Os estatutos da Asociación de Desenvolvemento Rural terras do Deza están estruturados en 7 Títulos, 24 capítulos e 1 disposición adicional.

TÍTULO I. DENOMINACIÓN E RÉXIME LEGAL

Artigo 1. Denominación

Artigo 2. Réxime legal

TÍTULO II. DOMICILIO SOCIAL E ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Artigo 3. Domicilio

Artigo 4. Ámbito de actuación

TÍTULO III. FINS E ACTIVIDADES

Artigo 5. Fins e actividades.

TÍTULO IV. ASOCIADOS/AS

Artigo 6. Composición

Artigo 7. Adquisición da condición de asociado/a

Artigo 8. Perda da condición de asociado/a

Artigo 9. Dereitos dos/das asociados /as:

Artigo 10. Obrigas dos/das asociados/as

TÍTULO V. ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN.

Artigo 11. Órganos da asociación.

Artigo 12. Asemblea xeral : composicións e funcións

Artigo 13. Asemblea xeral: convocatorias

Artigo 14. Asemblea xeral: adopción de acordos

Artigo 15. Xunta directiva: composición

Artigo 16. Xunta directiva: funcións

Artigo 17. Xunta directiva: convocatoria e adopción de acordos

Artigo 18. Presidente/a

Artigo 19. Vicepresidente/a

Artigo 20. Secretario/a

Artigo 21. Tesoureiro/a

Artigo 22. Mesas sectoriais.

TITÚLO VI. RÉXIME ECONÓMICO E PATRIMONIAL

Artigo 23. Réxime económico e patrimonial

TÍTULO VII. DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN.

Artigo 24.- Disolución

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DESCARGAR ESTATUTOS EN PDF estatutos pdf